Stamm Homberg - Sommerlager 2021

Marsens, FR - Tschernobyl